ORGANY SPÓŁKI

I. Walne Zgromadzenie

II. Rada Nadzorcza

III. Zarząd

Skład Zarządu jednostki przedstawia się następująco:

- Tadeusz Pilarski - Prezes Zarządu

- Elżbieta Buczkowska - Członek Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W szczególności Zarząd uprawniony jest do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do 100 000 zł. (sto tysięcy złotych).

Z dniem 1.02.2016r. Zarząd powołał Prokurenta samoistnego w osobie:

- Stefan Cygan

Prokurent w ramach prokury samoistnej posiada umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki.

Organem nadzorującym działania Spółki jest Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza liczy 7 osób.Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Piotr Piekarski - Przewodniczący RN

Henryk Kapol - Wiceprzewodniczący RN

Przemysław Salwierak - Członek RN

Kamil Szafrański - Członek RN

Aleksandra Tkocz - Członek RN

Eugeniusz Wala - Członek RN

Grażyna Kleberg - Członek RN

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;
- ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu i delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- przedstawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu Spółki.
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł. (sto tysięcy złotych) do 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych);

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- stanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych);
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
- umorzenie akcji;
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
- ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki;
- zmiana Statutu Spółki;
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki, uczestniczenie
w innych spółkach oraz na łączenie i podział Spółki;
- rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawianych przez Radę Nadzorczą;
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminu Rady Nadzorczej;
- inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy Spółki
Podmiot udostępniający informację:Podhalańska 7
Informację opublikował:Witold Tosta
Data publikacji:05.02.2015 08:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:23.05.2019
Informację aktualizował:Jolanta Kret
Data aktualizacji:29.11.2023 11:38