wersja do wydruku Witold Tosta 27.11.2017 11:41

Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”. Symbol postępowania: DKA/ES-61-1305/2017.

 

 1. Zamawiający, w punkcie V SIWZ w ppkt. 4 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, opisując warunki udziału w postępowaniu, pisze, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dookreślił pkt w zakresie wykluczenia, jakie są wskazane w ustawie PZP w art. 24 ust 1 oraz ust 5 oraz nie przewidział możliwości skorzystania z art. 24 ust. 8 PZP w zakresie środków naprawczych.

Pytanie/Wniosek 1: Prosimy o odpowiedź i doprecyzowanie czy na podstawie których pkt Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców oraz czy Zamawiający uzupełni SIWZ o zapisy art.24 ust. 8 PZP?

 

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje takie rozwiązanie we wszystkich postępowaniach przetargowych i nie widzi podstaw do zmiany SIWZ w tym zakresie.

 

 1. Zamawiający w SIWZ w punkcie III ppkt. 1 .b. w określeniu przedmiotu zamówienia wymienił paczki listowe.

Pytanie/Wniosek 2: Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to pomyłka, a Zamawiający miał na myśli paczki Pocztowe? Prosimy, zatem o skorygowanie tego zapisu.

 

Odpowiedź:

Zadanie B oznacza świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek pocztowych.

 

 1. Zamawiający w SIWZ pkt X Kryterium oceny ofert w zakresie Zadania A oraz w Załączniku 1 - formularz oferty przedstawia do wyceny przesyłkę listową krajową

Pytanie/Wniosek 3 - Prosimy o określenie, jaki procent planowanych do nadania przesyłek stanowić będą przesyłki krajowe w ogólnej liczbie przesyłek?

 

Odpowiedź:

W arkuszu kalkulacyjnym formularza oferty nie zostały zawarte przesyłki zagraniczne, gdyż zdarzają się sporadycznie. Przesyłki zagraniczne nadawane będą za opłatą zgodną z cennikiem poczty polskiej, nieujętej w tym przetargu.

 

 1. Zamawiający, w punkcie V SIWZ w ppkt. 8 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, wśród dokumentów, które należy dołączyć do formularza ofertowego wymienia m.in. Oświadczenie stanowiące zał. nr 3 oraz parafowany wzór umowy - załącznik nr 4

Pytanie/wniosek 4: Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi Opis przedmiotu Zamówienia. Czy Zamawiający ma na myśli Załącznik nr 4 do SIWZ a w zakresie umów kolejno załączniki 5 i 6. Czy Zamawiający zmieni zapis ppkt 8 dotyczący wskazanych numerów załączników do SIWZ?

 

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ oraz parafowany wzór umowy załącznik 5 i (lub) 6, odpowiednio do zadania na jakie składana jest oferta.

 

 1. Zamawiający, w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, § 3 ust. 4 oraz w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, § 6 ust. 2, oraz w załączniku określa termin płatności Faktury VAT.

Pytanie/wniosek 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na Termin płatności faktury: 21 dni od wystawienia faktury przez Zamawiającego?

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 4  w załączniku nr 5 do SIWZ –wzór umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  „Termin płatności faktury: 21 dni od dostarczenia faktury”. Ponadto Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 2 w załączniku nr 6 do SIWZ –wzór umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.”

 

 1. Zamawiający, w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10, obliguje Wykonawcę do posiadania certyfikatu ISO 27001.

Pytanie/wniosek 6: Czy w związku z tym wymogiem, Zamawiający zgodzi się na podpisanie dodatkowego załącznika do umowy, którego zapisy będą regulowały sposób szyfrowania i przekazywania danych oraz odpowiedzialność konkretnych osób, wyznaczonych do prawidłowej wymiany szyfrowanych danych i przekazywanie ich do komórki Wykonawcy, co jest zgodne z wymogami certyfikatu ISO 27001?

 

Odpowiedź:

Tak.

 

 1. Zamawiający, w załączniku 3 Opis przedmiotu Zamówienia Zadanie A: Obsługa korespondencji masowej, w pkt. 6 oraz Załączniku nr 5 Wzór umowy w paragrafie 2 pkt 2,

zobowiązuje Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Pytanie/Wniosek 7: Pragniemy zaznaczyć, że odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie świadczenia usług pocztowych wynika wprost z Ustawy Prawo pocztowe gdzie Art. 41 mówi:

„Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:

operator pocztowy;

 1. osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.

Dodatkowo Art. 42 Prawa pocztowego wprost precyzuje jak mogą być zbierane i przetwarzane dane objęte tajemnicą pocztową:

Art. 42. Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.

W związku z powyższym wydaje się być bezzasadne wprowadzenie zapisów do umowy opartych na Ustawie ochronie danych osobowych, gdyż obszar powierzenia danych adresowych adresata jest wprost regulowany ustawą Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. dlatego wnioskujemy o wykreślenie zapisów załączniku 3 Opis przedmiotu Zamówienia Zadanie A: Obsługa korespondencji masowej, w pkt. 6 oraz Załączniku nr 5 Wzór umowy w paragrafie 2 pkt 2 i oparcie odpowiedzialności wykonawcy realizującego usługi pocztowe na Prawie pocztowym.?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych „jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw”. Wobec faktu, że przepisy prawa pocztowego nie przewidują dalej idącej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, niż ustawa o ochronie danych osobowych, brak jest podstaw do zmiany SIWZ w tym zakresie.

 

 1. Zamawiający, w przedstawionym Wzorze umowy do zadania B w paragrafie 4 ust. 3 dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT.

Pytanie/Wniosek 8.1: Czy w związku z faktem, że umowa realizowana będzie zgodnie z zapisami ustawy „Prawo Pocztowe”, a operator wyznaczony ustala wysokość opłat za świadczone usługi powszechne czyniąc to na podstawie „kosztów ich świadczenia” oraz w sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 53 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) - możliwe jest wprowadzenie w postanowieniach umowy zapisów o możliwości zmiany cen jednostkowych świadczenia usług zgodnie z w/w zapisami Prawa pocztowego, lub o możliwość rozwiązania umowy dla każdej ze stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku zmiany cennika?

Pytanie/Wniosek 8.2: Wnosimy o dopisanie w przedstawionym Wzorze umowy postanowień o treści:

„1. Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku:

 1. zmiany stawki podatku VAT,
 2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
 1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT po zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub datę zwrócenia niedoręczonej przesyłki do nadawcy.
 2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz - jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę - dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia”?

 

Odpowiedź:

Umowa na zadanie A będzie zawarta na okres ok. 13 miesięcy, a na zadanie B – ok. 12 miesięcy, w związku z czym Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia do umowy przesłanek zmiany wynagrodzenia w związku z zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 

 1. Zamawiający w Arkuszu kalkulacyjnym formularza oferty przedstawił do wyceny Przesyłki terminowe polecone oraz Przesyłki terminowe polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pytanie/wniosek 9. Prosimy o doprecyzowanie, jakie usługi mają być wycenione w ramach tych grup usług? Jaka jest definicja przesyłki terminowej? Czy są to przesyłki w obrocie krajowym? Pytanie/wniosek 9a: Czy Zamawiający określając przesyłki terminowe ma na myśli przesyłki nadane w trybach specjalnych KPA, Ordynacji podatkowej, które wymagają:
 1. nadawania w ramach art. 17 Prawa pocztowego
 2. nadawania wynikającego z zastosowania art. 57 paragraf 5, pkt. 2 KPA?

 

Odpowiedź:

Zamawiający określając przesyłki terminowe miał na myśli przesyłki nadawane w taki sam sposób jak przesyłki polecone ekonomiczne.

 

 1.  Zamawiający, w załączniku nr 5 - Wzór umowy dla zadania A w par 4, oraz w załączniku nr 6 Wzór umowy dla zadania B w paragrafie 7 ust. 3 i 4 Wzoru umowy, wskazał możliwość zastosowania kar umownych.

Wykonawca wskazuje, iż postanowienia SIWZ w tym zakresie, w szczególności wysokości kar umownych ujętych w §4 ust 1 pkt 1), 2) wzoru umowy dla zadania A (załącznik nr 5) oraz § 7 ust 3 i 4 wzoru umowy dla zadania B (załącznik nr 6) są sformułowane w sposób naruszający naczelne zasady zamówień publicznych co uniemożliwia de facto złożenie oferty przez Wykonawcę. Konieczność zapłaty kar w wysokości przewidzianej w w/w § wzorów umowy jest rażąco wygórowana i wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu.

Jak wskazuje bowiem orzecznictwo np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2014 roku (Sygn. akt: IV CSK 416/13) "w przypadkach dużej dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a interesem wierzyciela chronionym za pomocą kary umownej dopuszczalne jest - na podstawie art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego - zmniejszenie kary umownej przez sąd, na żądanie dłużnika. Zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej opierać się może na łącznym stosowaniu obu wskazanych w art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego podstaw miarkowania. Jest tak wtedy, gdy kara umowna po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części pozostaje nadal rażąco wygórowana". W takiej sytuacji dany wykonawca będzie korzystał z możliwości miarkowania kary wskazanej w art. 484 § 2 kodeksu cywilnego, zwłaszcza mając na uwadze, iż przy tak ogólnym i niedoprecyzowanym sposobie formułowania podstawy do skorzystania z kary umownej można przyjąć, iż Zamawiający będzie korzystał ze swojego uprawnienia w sytuacji zrealizowania przez wykonawcę znaczącej części przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym, czy wręcz w okresie trwania umowy.

Zasadność takiego stanowiska znowu znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2014 roku (Sygn. akt: I ACa 710/13) "możliwość miarkowania kary umownej ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części powinna ograniczać się do przypadków, gdy kara umowna ustalona jest w stałej wysokości bez względu na zakres uchybień dłużnika; jeżeli zaś strony w umowie zróżnicowały karę umowną w zależności od stopnia niewykonania zobowiązania lub rodzaju i wagi konkretnego uchybienia, to dłużnik nie może powoływać się na wykonanie zobowiązania w znacznej części jako na przesłankę miarkowania. Będzie tak wówczas gdy kara umowna ustalona jest w postaci stawki dziennej lub tygodniowej. Z kolei przy przesłance rażąco wygórowanej kary umownej należy się kierować stosunkiem tej kary do należnego uprawnionemu odszkodowania, które należałoby się mu na zasadach ogólnych - a nie relacją kary do świadczenia głównego, do interesu wierzyciela oraz do szkody".

Zatem punktem wyjścia dla rozważań nad dopuszczalną wysokością kary umownej powinno być określenie funkcji, jaką ta instytucja ma pełnić w obrocie gospodarczym. Celem unormowania instytucji kar umownych było zapewnienie stronie pewności poprawnego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, a nie stworzenie jednemu z kontrahentów okazji do wzbogacenia się kosztem drugiej strony. Kara stanowi bowiem odszkodowanie umowne, odszkodowanie natomiast nie powinno przewyższać szkody ani stanowić źródła wzbogacenia się poszkodowanego. Relacja wysokości kwot, których zapłaty będzie mógł żądać Zamawiający, do rzeczywistej skali niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wskazuje, że kara umowna w przedmiotowym zamówieniu nie spełnia funkcji kompensacyjnej (jako że znacznie przewyższa wysokość ewentualnej szkody poniesionej z tego tytułu przez Zamawiającego), lecz stanowi przyczynek do wzbogacenia się Zamawiającego.

Co więcej, ustalanie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje już dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kwestię motywacji jako jednego z czynników branych pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy kara umowna ma wygórowaną wysokość, poruszyła także Krajowa Izba Odwoławcza: „o karze rażąco wygórowanej można mówić w sytuacji, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się” (orzeczenie KIO/UZP1839/09 z dnia 19 lutego 2012 r.). Kara umowna ustalona na zbyt wysokim poziomie przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy.

Praktykę obciążania Wykonawcy karą w wysokości nieadekwatnej do stopnia niewywiązywania się z obowiązków umownych, przy jednoczesnym braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń zakwestionowała KIO w wyroku z dnia 6 września 2011 r.; Sygn. akt KIO1800/11 : „Zamawiający w ogóle nie uwzględnił możliwości niezwłocznego usunięcia ewentualnych usterek przez Wykonawcę. Fakt ten sugerowałby, iż celem Zamawiającego nie jest dążenie do należytego wykonania umowy, a samo karanie Wykonawcy nawet za drobne i możliwe niezwłocznie do usunięcia usterki, co narusza art. 5 kc, art. 3531 kc w zw. z art. 14 ustawy pzp.”. Zgodnie z cytowanym orzeczeniem, represyjny charakter kary umownej nie powinien dominować nad jej odszkodowawczą funkcją.

Wskazać należy, że wyrażona w art. 3531 k.c. swoboda umów (z której Zamawiający mógłby wyciągać błędny wniosek, że wysokość kary umownej można ustalić w dowolnej wysokości), nie ma charakteru absolutnego i doznaje ograniczeń wynikających m.in. z właściwości stosunku prawnego czy zasad współżycia społecznego. Podkreślić należy, że nawet podpisanie umowy, w której zastrzeżono wygórowane kary umowne, nie wyłącza ochrony strony, która w wyniku nałożenia rażąco wysokich kar zostałaby pokrzywdzona. Dlatego nawet zaaprobowanie zapisów umowy w obecnym kształcie nie wyklucza możliwości miarkowania wysokości kary umownej przez sąd na podstawie art. 484 § 2, jeżeli tylko ma ona rażąco wygórowany charakter.

Sama praktyka rynku pocztowego wypracowała ponadto powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające.

Przewidziane w ww § wzorów umów kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie jedynie kilku czynności (składowych danej usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i uniemożliwia mu złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie/wniosek 10: Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o powtórną analizę przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych przewidzianych w §4 ust 1 pkt 1), 2) wzoru umowy dla zadania A (załącznik nr 5) oraz § 7 ust 3, 4 i 6 wzoru umowy dla zadania B (załącznik nr 6) poprzez:

wykreślenie kar w §4 ust 1 pkt 1), i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług i stosowanych ustawach, bądź znaczące ich obniżenie, co najmniej o 75% oraz uwzględnienie we wzorze umowy postanowień dotyczących konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z udziałem Wykonawcy) przed każdorazowym nałożeniem danej kary umownej, co spowoduje zniesienie znamion kary wygórowanej.

 • wykreślenie kar w §4 ust 1 pkt 2) wzoru umowy dla zadania A (załącznik nr 5) oraz § 7 ust 3 i 4 wzoru umowy dla zadania B (załącznik nr 6) bądź znaczące obniżenie kar za odstąpienie, co spowoduje zniesienie znamion kary wygórowanej.
 • uwzględnienie we wzorze umowy dla zadania B postanowień dotyczących konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z udziałem Wykonawcy) przed nałożeniem kary umownej?
 • Zamawiający w OPZ Zadanie A załącznik 3 do SIWZ pkt. 4 ust. 3.1 ppkt. 3.1.2 określa przesyłkę listową lokalną, jako nadaną i doręczoną w obszarze administracyjnym gminy Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje częściowo argumentację Wykonawcy w zakresie kar umownych i obniża je o 50% oraz wprowadza do wzorów umów wymóg przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

 1. Zamawiający w OPZ Zadanie A załącznik 3 do SIWZ pkt. 4 ust. 3.1 ppkt. 3.1.2 określa przesyłkę listową lokalną, jako nadaną i doręczoną w obszarze administracyjnym gminy Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów.

 

Pytanie/wniosek 11: Czy z uwagi na proces operacyjny u Wykonawcy uwzględniający potrzeby Zamawiającego jak wydruk i konfekcja przesyłek nadanie przesyłek lokalnych może odbywać się w innej lokalizacji niż wskazane powyżej bez uszczerbku na terminowość określoną w ust. 3.6?

 • Zamawiający w umowie nr 1350/DKA/2017 w § 1 ust. 4 wskazuje, że Wykonawca ma doręczać przesyłki na warunkach i w terminach określonych w załączniku 1 do SIWZ. Załącznik 1 do SIWZ to formularz oferty.

 

Odpowiedź:

 

Tak.

 

 1. Zamawiający w umowie nr 1350/DKA/2017 w § 1 ust. 4 wskazuje, że Wykonawca ma doręczać przesyłki na warunkach i w terminach określonych w załączniku 1 do SIWZ. Załącznik 1 do SIWZ to formularz oferty.

 

 

Pytanie /wniosek 12: Czy dobrze rozumiemy, że w/w odniesienie jest pomyłką a Zamawiający miał na myśli załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie B pkt II Szczegółowych warunków udzielenia zamówienia ppkt. 9, który mówi o terminowości?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający modyfikuje treść § 1 ust. 4 umowy nr 1350/DKA/2017, który przyjmuje treść następującą: „4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przesyłek na warunkach i
w terminach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz w aktach prawnych regulujących świadczenie usług pocztowych wymienionych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”.

 

 1. Zamawiający w umowie nr 1305/DKA/2017 w § 4 ust. 4 wskazuje, że łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę i podwykonawcę nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1

 

Pytanie/wniosek 13: Wykonawca zauważa, że w § 8 ust. 2 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za kontrolę stanu wykorzystania kwoty określonej w § 4 ust. 1. Wnosimy o wykreślenie zapisu w ust. 4 z § 4 umowy gdyż soi on w sprzeczności z pozostałymi zapisami umowy nakładając na Wykonawcę pośrednio zakaz wystawienia faktury po przekroczeniu kwoty na umowie?

 • Zamawiający umowie nr 1350/DKA/2017 w § 8 ust. 2 wskazuje odniesienie do § 5 ust. 1 w zakresie kwot oraz w § 12 odniesienie do § 7ust.7.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowne

 

 1. Zamawiający umowie nr 1305/DKA/2017 w § 8 ust. 2 wskazuje odniesienie do § 5 ust. 1 w zakresie kwot oraz w § 12 odniesienie do § 7ust.7.

 

Pytanie/wniosek 14: Czy Zamawiający zmieni odniesienia we wzorze umowy na prawidłowe przed podpisaniem umowy z Wykonawcą?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowne

 

 1. Zamawiający określa w umowie nr 1305/DKA/2017 w § 6 ust. 3, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi - co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.

 

Pytanie/wniosek 15: Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”?

 • Zamawiający w OPZ Zadanie A i B załącznik 3 pisze, że usługi mają być wykonywane na podstawie ustawy Prawo pocztowe oraz właściwych przepisów szczególnych wydanych na jej podstawie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje takie rozwiązanie w zdecydowanej większości umów i nie widzi podstaw do zmiany wzoru umowy w tym zakresie.

 

 1. Zamawiający w OPZ Zadanie A i B załącznik 3 pisze, że usługi mają być wykonywane na podstawie ustawy Prawo pocztowe oraz właściwych przepisów szczególnych wydanych na jej podstawie.

Pytanie/wniosek 16: Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umów w formie załącznika regulaminów wykonawcy, które zostały wydane na podstawie Prawa pocztowego i określają szczegółowo zakres realizacji usług oraz prawa Zamawiającego np. w zakresie reklamacji usług i ich świadczenia?

Zamawiający w umowach nr 1350/DKA/2017 oraz 1350/ES/2017 podaje, że faktury mają być przesyłane w formie elektronicznej.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający zgodzi się na dodanie do umów regulaminów Wykonawcy, przy czym postanowienia SIWZ, OPZ, umowy i innych dokumentów Zamawiającego, w przypadku sprzeczności, mają pierwszeństwo zastosowania.

 

 1. Zamawiający w umowach nr 1350/DKA/2017 oraz 1350/ES/2017 podaje, że faktury mają być przesyłane w formie elektronicznej.

Pytanie/wniosek 17: Czy biorąc pod uwagę ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), Zamawiający zgodzi się na dodanie w formie załącznika do umów informacji szczegółowych określających zasady przesyłania faktur oraz faktur korygujących, dzięki którym obsługa faktur w tej formie będzie usankcjonowana zapisami odnoszącymi się do Zamawiającego i Wykonawcy?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zgodzi się na dodanie takiego załącznika. 

 

 1. Zamawiający w umowie 1350/ES/2017 par. 3 ust. 2 podaje tylko wartość kwoty netto.

Pytanie/wniosek 18: Wnosimy o rozszerzenie zapisu o kwotę brutto i podatek VAT - powyższe pozwoli na precyzyjne określenie wartości umowy podobnie jak to zapisał Zamawiający w umowie 1305/DKA/2017

 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 1  w załączniku nr 5 do SIWZ –wzór umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  „Maksymalne wynagrodzenie za całość świadczonych usług nie może przekroczyć kwoty  ………………… zł  netto, słownie: ………………………………………………….. złotych netto. Do powyższej wartości należy dodać podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.”

 

 1. Zamawiający dla zadania A obsługa korespondencji masowej określa szczegółowe wymagania w zakresie wydruku dokumentów.

Pytanie/wniosek 19: Wykonawca prosi o przedstawienie wzoru przykładowego dokumentu, jaki będzie przesyłany w formie PDF do wydruku celem weryfikacji możliwości operacyjnego opracowania korespondencji masowej w terminie do 21.11.2017?

 

Odpowiedź

W załączeniu wzór przykładowego dokumentu:

 

 1. Zamawiający w arkuszu kalkulacyjnym zadania B w pozycji II.5 wskazał do wyceny usługę odbioru korespondencji

 

Pytanie/wniosek 20: czy dobrze rozumiemy, że w kolumnie szacowna ilość należy wskazać ilość miesięcy realizacji usługi?

 

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował arkusz kalkulacyjny oferty.

 

 1. Zamawiający w arkuszu kalkulacyjnym zadania B w pozycji II.5 wskazał do wyceny usługę

odbioru korespondencji i dostarczania przesyłek. Wykonawca informuje, że zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (art. 46 ust. 2 pkt. 5) Wykonawca zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie operatora wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób narusza art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. Ponadto doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy, jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie.

 

Pytanie/wniosek 21: Wobec powyższego Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w zakresie dostarczania przesyłek w siedzibie Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował arkusz kalkulacyjny oferty.

 

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 30.11.2017r. godz. 13.00. Informacje dotyczące oznaczenia i otwarcia ofert zmieniają się analogicznie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”.
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Witold Tosta
Informację wytworzył:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:24.11.2017
Data publikacji:27.11.2017 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż