wersja do wydruku Leszek Rybak 19.12.2017 13:45

Odpowiedzi na pytania do przetargu ograniczonego na wykonanie zadania: „Opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju”

Zamawiający informuje o otrzymanych pytaniach do ww. przetargu i przedstawia je wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

W zapytaniu SIWZ na opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, rozdziale V w punkcie 7, Zamawiający określił, że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch dokumentacji projektowych związanych z inwestycjami liniowymi o łącznej długości minimum 4 km wraz z przepompownią i kanalizacją tłoczną.

Pytanie: Czy, Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy polegające na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch dokumentacji w postaci koncepcji, obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym o długości kilkanaście km każda.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2

W SIWZ na opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, rozdziale IX w punkcie 4, Zamawiający pisze, że ...’’Otwarcie wniosków jest jawne. Po otwarciu wniosków przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz zadeklarowana liczba projektantów, będąca kryterium selekcji wniosków”.

Natomiast w rozdziale X, kryteria selekcji wniosków...Zamawiający pisze, „...Zamawiający dokona selekcji Wykonawców w oparciu o kryterium doświadczenia. Do składania ofert Zamawiający dopuści Wykonawców wykazujących się największym doświadczeniem, rozumianym jako ilość wykonanych dokumentacji spełniających kryteria określone w dziale V ust. 7 SIWZ”.

Pytanie: Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie jakim kryterium selekcji wniosków będzie kierował się Zamawiający.

Odpowiedź:

Zmianie ulega treść punktu IX. ust. 4 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Sesja otwarcia wniosków:

Otwarcie wniosków jest jawne. Po otwarciu wniosków przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz ilość wykonanych dokumentacji spełniających wymagane kryteria, będąca kryterium selekcji wniosków”.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje w SIWZ:

  1. Punkt V. ust. 11. Otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku zakwalifikowania się Wykonawcy do drugiego etapu, do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Druk formularza oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom zakwalifikowanym do drugiego etapu postępowania na adres e-mail/nr faksu wskazany we wniosku o dopuszczenie do przetargu ograniczonego”.
  2. W § 5 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wykreśla się punkty 5,6 i 7.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na pytania do przetargu ograniczonego na wykonanie zadania: „Opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Stefan Cygan
Data na dokumencie:14.12.2017
Data publikacji:19.12.2017 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż