wersja do wydruku Leszek Rybak 10.01.2018 09:23

Pytania i odpowiedzi do przetargu „Sukcesywna dostawa polielektrolitów”

Zamawiający informuje o otrzymanych pytaniach i przedstawia je wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: W par. 3 ust. 7 Wzoru Umowy jest napisane: „Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego”.

Wnosimy o dodanie zapisu:

Powyższy zakaz cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie dotyczy wierzytelności powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy, wobec których Zamawiający zalega z płatnością o ponad 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie nr 2: W par. 10 ust. 1.d. Wzoru Umowy, Zamawiający przewidział karę, która jest ustalona w nieokreślonej wysokości i w zasadzie bez ograniczenia.

Jest to niezgodne z art. 483   1 K.C., gdyż zbyt nieprecyzyjnie jest podany sposób określenia wysokości tej kary, uniemożliwiający ustalenie podstaw finalnego określenia jej wysokości.

Wnosimy w związku z tym o dokonanie zmiany tego zapisu aby sposób określenia wysokości kary nie budził wątpliwości.

Odpowiedź: Zamawiający we wzorze umowy wykreśla 10 ust. 1 d.

Pytanie nr 3: W par. 10 ust. 2 Wzoru Umowy podstawą egzekwowania kary umownej mają być okoliczności, które można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym te okoliczności nie są sprecyzowane w umowie. Wnosimy o zmianę tego zapisu w taki sposób, aby przypadki kwalifikujące się do nałożenia kary były wyrażone w umowie wprost.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania i odpowiedzi do przetargu „Sukcesywna dostawa polielektrolitów”
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Janusz Ogiegło
Data na dokumencie:09.01.2018
Data publikacji:10.01.2018 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż