wersja do wydruku Leszek Rybak 02.12.2019 09:26

Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych”

Zamawiający informuje o otrzymaniu pytań do ww. przetargu i prezentuje je wraz z odpowiedziami:

 1. Zamawiający w Załączniku 2 Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych, w ust. I pkt. 2, w ramach określenia usług do realizacji, których Wykonawca jest zobowiązany podaje usługę „POCZTA FIRMOWA” jednak w arkuszu kalkulacyjnym nie wskazał do wyceny usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego.

Pytanie/wniosek 1: Wykonawca prosi o dodanie do Arkusza kalkulacyjnego formularza ofert pozycji „POCZTA FIRMOWA” i określenie szacowanej ilości 24 w kolumnie 4, wynikającej z okresu trwania umowy.

 1. Zamawiający w Załączniku 2 Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych, w ust. III pkt. 1, Informacje dotyczące przesyłek oraz w Arkuszu kalkulacyjnym formularza ofert wskazuje do wyceny przesyłki listowe o wadze do 2000g (gabaryt A i B). Z uwagi na fakt, że cennik wykonawcy jest skonstruowany w taki sposób, że wymiary przesyłek są podzielone na 3 formaty wg poniższych zakresów wymiarowych:

format S - wymiary: min. 90 mm x 140 mm strony adresowej, maks. żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokości 20 mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm; masa do 500 g;

format M - wymiary : min. 90 mm x 140 mm strony adresowej, maks. żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm; masa do 1000 g;

format L - wymiary : min. 90 mm x 140 mm strony adresowej, maks. suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm; masa do 2000 g.

Pytanie/wniosek 2: Aby umożliwić wykonawcy prawidłową wycenę wnosimy o dostosowanie arkusza kalkulacyjnego do powyższych wymiarów oraz stosowną modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych.

Odpowiedź na pytania 1 i 2:

Zamawiający dokonał stosownych zmian w arkuszu kalkulacyjnym formularza oferty. W załączeniu zmodyfikowany arkusz kalkulacyjny.

 1. Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu Świadczenie usług pocztowych, pkt. 4 oraz w SIWZ w ust. III, wskazuje w przedmiocie zamówienia usługę „paczka listowa"
  Pytanie/wniosek 3: Wykonawca informuje, że nie świadczy usługi „paczka listowa”. Czy Zamawiający miał na myśli usługę „paczka pocztowa”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść punktu 4 Ogłoszenia o zamówieniu, który przyjmuje następujące brzmienie: „4. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek pocztowych.

CPV: 61100000-0 -Usługi pocztowe

Symbol postępowania: DKA/61-1949/2019”

Zmianie ulega również treść działu III SIWZ pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek pocztowych w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszej specyfikacji”.

 1. Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu Świadczenie usług pocztowych, pkt. 6 pisze, że „dopuszcza składanie ofert częściowych z rozbiciem na zadania A i B”.

Pytanie/wniosek 4: Wykonawca prosi o odpowiedź co Zamawiający miał na myśli? Czy zapis został tam umieszczony błędnie, gdyż w dalszej części postępowania nie zostały wyodrębnione zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść podpunktu drugiego w punkcie 6 Ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje następujące brzmienie: „nie dopuszcza się składania ofert częściowych”.

 1. Zamawiający w SIWZ rozdział IV jak również w Opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy wskazał termin realizacji zamówienia.

W Załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy § 4 pkt 3, Zamawiający pisze, że dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.
Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie, której Zamawiający oparł swoje zamówienie, „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, nie tylko w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, ale również: 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”, wnosimy o rozszerzenie zapisów w Załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy § 4 pkt 3, do następującej:

 1. Dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku:
 1. zmiany stawki podatku VAT,
 2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
 1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT po zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub date zwrócenia niedoręczonej przesyłki do nadawcy.

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz - jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę - dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego i zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mają tu zastosowania.

Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie proponowanych rozwiązań.

 1. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia rozdział II pkt 13 pisze: „Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za usługę odbioru przesyłek pocztowych, nadane i zwrócone przesyłki, stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami usług pocztowych Wykonawcy obowiązujących w dniu nadania przesyłek.”, a w Załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy § 4 pkt 2: „Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do umowy (tożsamy z arkuszem kalkulacyjnym formularza oferty).” Wykonawca informuje, że jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Art. 53 i nast. ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w świetle postanowień zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. Pytanie/wniosek 4: Czy w związku z faktem, że umowa realizowana będzie zgodnie z zapisami ustawy „Prawo Pocztowe”, a operator wyznaczony ustala wysokości opłat za świadczone usługi powszechne czyniąc to na podstawie „kosztów ich świadczenia” oraz w sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 53 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) - możliwe jest wprowadzenie w Załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy § 4 zapisów o możliwości zmiany cen jednostkowych świadczenia usług zgodnie z w/w zapisami Prawa pocztowego, pozwoli to Wykonawcy na złożenie oferty?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie może przyjąć proponowanego rozwiązania. Dodatkowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia modyfikacji ulega treść rozdziału II pkt 13, który otrzymuje następujące brzmienie: „Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za usługę odbioru przesyłek pocztowych, nadane i zwrócone przesyłki, stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w arkuszu kalkulacyjnym formularza oferty”.

 1. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia rozdział I oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ projekt mowy § 1 pkt. 2 ppkt. 2 pisze, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług pocztowych: Usługi POCZTA FIRMOWA - odpłatną usługę przewozu przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsc wskazanych przez Nadawcę do siedziby jednostki Wykonawcy (...) natomiast ponownie w Załączniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia rozdział III pkt 3 wskazuje miejsce odbioru jako Kancelarie Zamawiającego.

Pytanie/wniosek 7: Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający używając m.in. stwierdzenia: „z miejsc wskazanych” definiuje jedynie usługę Poczta Firmowa a odbiór przesyłek będzie odbywał się jedynie z jednego mieisca/lokalizacii wskazanej przez Zamawiającego w pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia Załącznika nr 2 do SIWZ a mianowicie ul. Podhalańskiej 7 w Jastrzębiu Zdroju?

 

Odpowiedź:

Tak, odbiór przesyłek będzie odbywał się z siedziby Zamawiającego (kancelaria) przy ul. Podhalańskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

 1. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia rozdział II pkt 2 napisał, że: „przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym telefonicznie. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym;”                                                                           

Pytanie/wniosek 6: Wykonawca informuje, że aby przesyłki zostały przyjęte do obiegu pocztowego, w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Zamawiający jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie treści w Załączniku nr 2 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia rozdział II pkt 2 poprzez dodanie stwierdzenia: „po ich usunięciu przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w Opisie przedmiotu zamówienia zmianie ulega treść  rozdziału II pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W ramach świadczenia usług pocztowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania m. in. następujących czynności:

 • odbierania przez przedstawiciela Wykonawcy z siedziby Zamawiającego przesyłek pocztowych codziennie w dni robocze zgodnie z ustalonym Harmonogramem odbioru przesyłek pocztowych, celem ich nadania.
 • każdorazowego potwierdzania dokumentów uwzględniających ilości przesyłek i paczek do nadania, zgodnie z zasadami ich świadczenia poprzez umieszczenie daty, dokładnej godziny oraz czytelnego podpisu na zestawieniu przesyłek przekazanych do przewozu w ramach usługi odbioru przesyłek
 • przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je
  z Zamawiającym telefonicznie. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym po usunięciu nieprawidłowości przez Zamawiającego;
 • każdorazowego potwierdzenia przez Wykonawcę nadania przesyłek pocztowych (pieczęcią, podpisem i datą), w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych);
 • w przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć oraz nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia”.
 1. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia rozdział III pkt 12, pisze: „Wykonawca doręcza pisma adresatom na adres podany przez Zamawiającego. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Zasady awizacji winny być zgodne z odpowiednimi zapisami Prawa Pocztowego oraz treścią § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 545).

Pytanie/wniosek 10: Wykonawca wskazuje, że Zamawiający definiuje zasady doręczania jak również awizowania przesyłek nadanych zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z tym, że przedmiot zamówienie nie określa, że przesyłki będą nadawane zgodnie z zastosowaniem przepisu art. 57 par. 5 pkt. 2 KPA, Wykonawca wnosi o usunięcie zobowiązania wskazanego w Załączniku nr 2 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia rozdział III pkt 12 i zastąpienie go analogicznie jak w przypadku zapisów § 3 projektu umowy ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawa pocztowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Opisu przedmiotu zamówienia:

 1. W rozdziale III wykreśla się punkt 12.
 2. W rozdziale II modyfikuje się treść punktu 12, który otrzymuje następujące brzmienie: „Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za usługę odbioru przesyłek pocztowych, nadane i zwrócone przesyłki, stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i odbiorczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie ze stawkami podanymi w arkuszu kalkulacyjnym formularza ofertowego.”
 3. W rozdziale II w punkcie 16 zmianie ulega zwrot  ”odpowiednią liczbę placówek zdawczo – odbiorczych”, który otrzymuje następujące brzmienie: odpowiednią liczbę placówek nadawczo – odbiorczych.
 4. Użyte w treści Opisu przedmiotu zamówienia zwroty dotyczące przesyłek listowych „gabaryt A i B”, otrzymują poprawne brzmienie „format S, M i L”. Przesyłki te mają następujące wymiary:

Format S‐ to przesyłka o wymiarach:

Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, masa do 500g

Format M – to przesyłka o wymiarach:

Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,,

Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm, masa do 1000g

Format L – to przesyłka o wymiarach:

Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,,

Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, masa do 2000g.

 1. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia rozdział II pkt 12 pisze: „Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych przesyłek w stosunku do określonych w arkuszu kalkulacyjnym formularza ofert może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wartość tych przesyłek nie przekroczy wartości przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia” a dodatkowo w rozdziale nr III pkt 15 tego samego załącznika informuje że „W Arkuszu kalkulacyjnym formularza ofert zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali 12 miesięcy”

Pytanie/wniosek 8: Czy Zamawiający ma świadomość, że zgodnie z zapisami projektu umowy § 4 pkt 1 maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie przekroczy kwoty obliczonej na podstawie kalkulacji w skali 12 miesięcy?

Termin obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące w związku z czym kwota przeznaczona na realizacje zamówienia może zostać wykorzystania w połowie okresu jej obowiązywania?

Odpowiedź:

W rozdziale III w punkcie 15 zmianie ulega zwrot „w skali 12 miesięcy”, który przyjmuje brzmienie „w skali 24 miesięcy”. Zamawiający uwzględnił tę zmianę w zmodyfikowanym arkuszu kalkulacyjnym.

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 09.12.2019r. godz. 11.00. Informacje dotyczące oznaczenia i otwarcia ofert zmieniają się analogicznie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych”
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:27.11.2019
Data publikacji:02.12.2019 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż