wersja do wydruku Leszek Rybak 11.12.2019 09:51

Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Obsługa poczty masowej”

Zamawiający informuje o otrzymaniu pytań do ww. przetargu i prezentuje je wraz z odpowiedziami:

Zamawiający w Załączniku nr 4 - Wzór umowy § 4 przedstawia kary umowne za naruszenie obowiązków wynikających z umowy oraz za odstąpienie od umowy.

Wykonawca ma zastrzeżenia do wysokości podanych w §4 wysokości kar - głównie 10% za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, gdyż rodzi zagrożenie nałożenia kary rażąco wygórowanej.

Wskazany §4 ust. 2 zapis pozwala Zamawiającemu na odstąpienie de facto w każdym przypadku niedotrzymania warunków umowy, gdyż takie postanowienie umowne umożliwia rozwiązanie umowy z każdego powodu - uchybienia Wykonawcy i nawet w takiej sytuacji umożliwia naliczenia kary w wymiarze aż 10%.

Z powyższych względów taki sposób zastrzeżenia możliwości rozwiązania umowy i naliczenia kary rodzi duże ryzyko faktycznego jej rozwiązania przez Zamawiającego i naliczenia kary nieadekwatnej do wagi uchybienia Wykonawcy. Okoliczność dająca sposobność rozwiązania umowy i naliczenia kary winna być określona precyzyjnie i polegać na istotnym naruszeniu postanowień umowy. W przeciwnym razie zastrzeżenie dające podstawy do rozwiązania umowy oraz naliczenia kary może być nadużywane i może prowadzić do obciążenia karą rażąco niewspółmiernie wysoką. Z tego względu doprecyzowania wymaga zastrzeżenie umowne dotyczące rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Możliwość rozwiązania umowy winna się ograniczać albo do bardzo konkretnych uchybień o dużym ciężarze gatunkowym albo do nieskonkretyzowanego na tym etapie, ale rażącego naruszenia istotnych postanowień umownych i być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym i dodatkowym terminem dającym stronom możliwość ustalenia, iż do zarzuconego uchybienia faktycznie doszło i faktycznie nie zostało ono wyeliminowane.

Pytanie / wniosek 1: Wykonawca wnosi o skorygowanie kar za rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy do 2% oraz 3% za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy dostosowując zapis do bardzo konkretnych uchybień o dużym ciężarze gatunkowym albo do nieskonkretyzowanego na tym etapie ale rażącego naruszenia istotnych postanowień umownych i być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym i dodatkowym terminem dającym stronom możliwość ustalenia, iż do zarzuconego uchybienia faktycznie doszło i faktycznie nie zostało ono wyeliminowane lub wykreślenie kar dostosowując zapis do obowiązujących przepisów Prawa Pocztowego lub o podanie/sprecyzowanie w §4 z jakich powodów Zamawiający może odstąpić od umowy?

2. Zamawiający w Załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia ust. 4 pkt 4.3, pisze, że przesyłki nie będą przekraczały wagi do 50 gram.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i obniża wymiar kar umownych. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie / wniosek 2: Wykonawca prosi o dopisanie we wzorze umowy § 3 w wyszczególnionej nazwie usługi - pozycji przesyłka listowa krajowa oraz przesyłka listowa lokalna ich wagi tj. do 50 gram.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zapisy dotyczące wagi przesyłek.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Obsługa poczty masowej”
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:10.12.2019
Data publikacji:11.12.2019 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż